تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر حمید خوشرو

دکترای حرفه ای دامپزشکی

ویدئوهای پزشک

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors