تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :

پزشکان بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران

بیمارستان مرکزی دامپزشکی تهران افتخار دارد با بهترین پزشکان و کادر درمان کشور همکاری میکند.

ریاست بیمارستان
معاونت بیمارستان
پزشکان بخش جراحی