تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر حنیف قابل

متخصص بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی مرکزی

ویدئوهای پزشک

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors