تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر حسین نجف زاده

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی از دانشگاه شیراز

سایر پزشکان بیمارستان