تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر فرزاد یزدی

متخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات

ایشان نیز داری بورد تخصی رادیولوژی بوده و یکی از دقیق ترین متخصصین بیمارستان می باشن د.ایشان علاوه بر تسط کامل بر رادیولوژی و سونوگرافی یکی از بهترین متخصصان در مورد اکو کاردیوگرافی بوده و در تشخیص دقیق بیماری های دقیق و درمان آنها به سزایی داشته و دارند .

سایر پزشکان بیمارستان