تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر امیر مسعود نیکنام

متخصص فیزیوتراپی

ایشان یکی از اولین دامپزشکان کشور می باشند که با تمرکز ب ر ر شته فیزیوتراپی و شرکت در دوره های متعدد آن باعث پایه گذاری ارائه این خدمات در حیوانات خانگی گردیدند. اخلاق شایسته وصبر و حوصله ایشان زبانزده مراجعین محترم ماست و کمک های شایان ایشان ، در کیس نتایج موفق اعمال جراحی بیمارستان انکار ناپذیر است .همچنین در حال حاضر ایشان تنها دامپزشک کشور می باشند که توانایی اخذ و تفسیر نوارعصب و عضله را دارند و این خدمت تنها در بیمارستان مرکزی تهران به بیماران دارای اختلافاتات عصبی -عضلانی ارائه می گر دد تسلط کامل ایشان در کاربا دستگاه های توانبخشی،همچنین مهارت در برنامه ریزی و اجرای تمرینات فیزیوتراپی در بیمارستان از از ایشان فردی موفق در زمینه فیزیوتراپی حیوانات خانگی کشور ساخته است

سایر پزشکان بیمارستان