تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر امیر بخشی

دکترای حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه کرج

3/5 - (2 امتیاز)

ویدئوهای پزشک

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors