تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر فرنوش فارسیجانی

متخصص کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

سایر پزشکان بیمارستان