تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر سحر سودمند

متخصص کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سایر پزشکان بیمارستان