تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر بابک باستانی

متخصص بیماری های داخلی دام‌های کوچک

ویدئوهای پزشک

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors