تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دكتر شبنم شفيعی

دكتراي عمومی از دانشگاه تهران

ایشان یکی از پرسابقه ترین دامپزشکان بیمارستان و فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می باشند که سالهاست در زمینه کلینیکال پاتولوژی به فعالیت مبادرت می ورزند. بخش آزمایشگاه با مدیریت ایشان یکی از بخش های پیشرو بیمارستان بوده و از تمامی امکانات تشخیصی به روز دنیا بهره مند می باشد.

سایر پزشکان بیمارستان