تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر علی صادقی مقدم

دکترای حرفه ای دامپزشکی

2/5 - (6 امتیاز)

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors